Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Доповідь на тему: «Сучасні форми і методи виробничого навчання, методика їх вибору в умовах навчального центру»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

Маневицький  навчальний центр № 42

 

 

 

 

Д О П О В І Д Ь

на тему:

«Сучасні форми і методи

 виробничого навчання, методика їх вибору в умовах навчального центру»

 

 

 

 

   ПІДГОТУВАВ

                                                                                                   Майстер виробничого навчання.

                                                                                                           П.С.Карпюк

 

 

 

 

2012 р.

 

         Урок виробничого навчання передбачає виконання всіма слухачами групи однотипних робіт за умови одночасного інструктування всіх слухачів групи майстром виробничого навчання.

         До уроку виробничого навчання ставляться такі вимоги, як визначеність, логічна послідовність навчальних завдань уроку, правильний підбір навчального матеріалу, забезпечення зв’язку з теоретичним навчанням, підбір найбільш доцільних методів, завчасне і ретельно підібране матеріально – технічне оснащення занять.

         По багатьом професіям доцільно організовувати навчання групи слухачів, на окремій ділянці, виділеній базовим підприємством. До числа таких професій можна віднести будівельників, верстатників, слюсарів. електромонтерів. Роботи виконувані робітниками даних спеціальностей мають самостійне значення. На подібних ділянках виконується більш-менш замкнутий цикл робіт.

         Навчання групи на спеціально виділеній ділянці створює сприятливі умови для систематичного вивчення навчальної програми й дає можливість майстрові виробничого навчання регулярно проводити інструктування слухачів. Навчання на виробничих ділянках є по суті, продовженням навчання в навчальних майстернях.

         Умови виробництва не завжди дозволяють організувати спільне навчання групи. У цьому випадку майстер виробничого навчання ділить групу на бригади, кожна з яких виконує самостійне виробниче завдання.

         У процесі роботи майстер виробничого навчання періодично обходить бригади, інструктує слухачів і допомагає їм виправляти допущені помилки. Після виконання бригадою завдання, майстер виробничого навчання приймає роботу, видає нове завдання й переводить бригаду на іншу ділянку.

         Для оптимальної організації навчання, велике значення має правильне комплектування бригад слухачів. Варто об’єднати в одну бригаду технічно-грамотних й більш слабких слухачів, щоб навчити їх допомагати один одному. У даному випадку майстер виробничого навчання не тільки організатор навчальної роботи групи, але й технічний керівник бригад слухачів.

         Також хороші результати дає включення слухачів до складу робітничих бригад. Вони швидко засвоюють виконувані бригадою роботи, причому знайомляться із суміжними операціями, розширюють знання й уміння за фахом, привчаються працювати в колективі, відповідати за свою працю.

         При навчанні робітничим професіям, пов’язаних з обслуговуванням складних машин і механізмів, слухачі спочатку навчаються в майстернях  і лабораторіях. Після набуття необхідних знань і умінь, слухачів прикріплюють до кваліфікованих робітників для практичного навчання.

         До сучасних форм організації виробничого навчання відноситься:

Фронтальна – розрахована на однакову підготовку, рівень освіти і активність слухачів. Її доцільно використовувати як допоміжну форму навчальної роботи

Диференційовано – групова форма навчання, використовується в комплексі з індивідуальною. Робота тут організовується наступним чином: слухачі самостійно вивчають підручник, потім сильним і середнім слухачам пропонується працювати з іншими джерелами знань.

Індивідуальна форма навчання – є основною при вивченні нового матеріалу, вона дає більші можливості для самостійної діяльності слухачів.

Індивідуалізовано-групова форма навчання. Відомо , що окремі слухачі засвоюють матеріал лише після неодноразового повторення.  З цієї причини на уроці треба знаходити час для додаткового розгляду матеріалу з слухачами які мають низьку здатність до навчання. Навчаючи додатково цих слухачів, майстер виробничого навчання включає основний склад групи у планомірну колективну роботу. Так поєднується індивідуалізована і групова форма навчання.

         Що стосується методів виробничого навчання, то традиційно визначаються способи взаємозалежної і взаємообумовленої діяльності майстра виробничого навчання і слухачів, спрямований на реалізацію цілей навчання.

         Для того, щоб здійснити педагогічно обґрунтований вибір методів, необхідно знати, які завдання і при яких умовах вирішуються за допомогою тих чи інших методів, а також враховувати специфічні особливості процесу навчання.

         На вибір методів навчання впливають: обєднання в процесі виробничого навчання, навчально-пізнавальної діяльності слухачів з продуктивною працею,

 • характер і організація праці на виробництві, для якого йде підготовка слухачів,
 • прогностична модель робітника даної професії, орієнтуючим на яку вибирають методи навчання, які формують різний рівень сенсорних , моторних, і інтелектуальних умінь і навичок, відповідне їм співвідношення репродуктивних евристичних і проблемних методів навчання,
 • оволодіння знаннями про майбутню діяльність, формування професійних умінь і навичок, розвиток професійної майстерності і творчості.

         Система методів виробничого навчання припускає рішення окремих дидактичних завдань на різних етапах уроку. Це актуалізація знань, створення орієнтованої основи дій для формування  моделі майбутньої навчально-виробничої діяльності, розвиток уміння планувати виробничий процес, відпрацювання методів самоконтролю.

         Методи навчання мають свою класифікацію і прийоми застосування.

Словесний - призначений для передачі у найкоротший термін великого об’єму інформації для формування базових знань, є супутнім при використанні інших методів навчання. Прийоми навчання – розповідь, пояснення, бесіда і інструктаж.

Наочний - для формування наочно-образного мислення, як засіб закріплення словесної інформації. Створення орієнтованої основи діяльності при формуванні практичних умінь і навичок. Прийоми навчання - демонстрація натуральних об’єктів і наочних приладів, показ трудових прийомів, екскурсії.

Практичний метод – закріплення знань, формування умінь і навичок їх застосування, зв'язок теорії з практикою, формування професійних умінь і навичок. Прийоми навчання – вправи, рішення виробничо – технічних задач, самостійне виконання навчально-виробничих завдань.

Репродуктивний метод – забезпечує швидке і міцне засвоєння навчального матеріалу, сприяє швидкому формуванню практичних умінь і навичок. Прийоми навчання – навчально-виробнича діяльність відповідно до інструктивно-технологічної документації.

Евристичний метод навчання – сприяє осмисленому і самостійному оволодінню знаннями, уміннями і навиками.

Дослідницький метод – сприяє розвитку творчих здібностей слухачів при вирішенні нових проблем у процесі виробничої діяльності. Це самостійне рішення навчально-виробничих завдань, підвищенню продуктивності праці.

Проблемний метод –освоєння нових умінь і формування нових способів діяльності шляхом рішення проблемних завдань, оволодіння критичними прийомами мислення. В залежності від рівня проблемності, застосовують на всіх етапах уроку.

Дедуктивний метод – використовують при вивченні навчального матеріалу, що вимагає встановлення причинно-наслідкових зв’язків, виявлення специфічних особливостей об’єктів. Сприяє швидкому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку здібностей слухачів аналізувати, робити самостійні висновки.

Індуктивний метод – застосовують, коли матеріал носить фактичний характер, пов'язаний з формуванням положень, зміст яких може бути зрозумілим у ході індуктивних міркувань. Використовують при вивченні технічних пристроїв і виконанні практичних завдань. Сприяє розвитку умінь узагальнювати інформацію. Інструктування тут будується таким чином, що слухачі спочатку одержують інформацію про виконання окремих трудових прийомів, призначення пристроїв, а потім проводиться узагальнення параметрів технологічного процесу.

         Характеристика і використання методів виробничого навчання має свою специфіку. Адже на уроці виробничого навчання інструктування є основним методичним прийомом роботи майстра виробничого навчання, спрямованим на формування професійних знань, умінь і навичок слухачів.

         Інструктування включає групу словесних, наочних і практичних методів. Сполучення цих методів знаходиться у прямій залежності від мети і дидактичних задач уроку. Повідомлення навчальної інформації в ході інструктажу може здійснюватись у вигляді розповіді, пояснення, бесіди.

         Отже, підсумовуючи вище сказане, напрошується такий висновок, що при проведенні уроків виробничого навчання різного типу, в його структурних елементах ми використовуємо майже всі методи навчання, використовуючи оптимальні прийоми.

         Підвищення ефективності навчання,в умовах навчального центру, безпосередньо залежить від доцільності, добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі, форм і методів виробничого навчання, а також від активізації всього навчального процесу, спрямованої на розв’язання навчально-виробничих завдань в упорядкованій, взаємопов’язаній діяльності майстра виробничого навчання і слухачів.

 

П л а н

уроку виробничого навчання №1

(Професія: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування)

Тема програми: Технічне обслуговування та ремонт електричних машин змінного та постійного струму.

Тема уроку: Підготовка електродвигунів змінного струму до ремонту.

Цілі уроку: Навчальна:

- закріпити знання слухачів з технологічного процесу підготовки електродвигунів до ремонту.

- сформувати в слухачів первинних вмінь виконання операцій розбирання електродвигунів.

- закріпити знання слухачів з техніки безпеки при роботі з електрифікованим інструментом і обладнанням..

                      Розвиваюча:

 • розвиток та формування в слухачів логічного та аналітичного мислення.
 • Формування в слухачів навичок самоконтролю під час самостійної роботи.

Тип уроку: урок формування первинних професійних умінь і навичок.

Вид уроку: самостійна робота, аналіз конкретних ситуацій.

Дидактичне забезпечення:

-    плаката,

 • інструкційні карти,
 • картки завдання.

Матеріально-технічне забезпечення:

 • набір інструменту,
 • прилади і пристосування,
 • електродвигуни серії 4А різної потужності.

Міжпредметні зв’язки: спецтехнологія. матеріалознавство, охорона праці.

Форма організації слухачів: диференційована, індивідуальна.

Місце проведення: навчальна майстерня.

Методична мета: удосконалення професійної майстерності слухачів через різні форми проведення уроків.

 

ХІД   УРОКУ

Організаційна частина – 3 хв.

 • перевірка наявності слухачів,
 • відмітка відсутніх в журналі,
 • огляд зовнішнього вигляду слухачів.
 1. Вступний інструктаж – 42 хв.

2.1. Актуалізація знань слухачів:

-  повідомлення теми та мети уроку,

- фронтальне опитування за наступними питаннями:

     а ) Який принцип роботи асинхронного електродвигуна ?

     б ) На які два типи діляться асинхронні двигуни ?

     в ) Яка принципова відмінність асинхронного двигуна від синхронного ?

     г ) З яких основних частин складається асинхронний двигун ?

     д ) Як перевірити опір ізоляції обмоток електродвигуна ?

2.2. Інструктування за темою уроку.

2.2.1. Повідомити основні технічні характеристики асинхронного електродвигуна.

2.2.2. Показати як підготувати робоче місце.

2.2.3. Перевірка інструменту та обладнання яке необхідне для виконання завдання.

2.2.4. Наголошення про дотримання вимог охорони праці.

2.2.5. Показати як виконуються окремі операції.

2.2.6. Видача завдань слухачам і розподіл ланок по робочих місцях:

Робоче місце № 1 – Зовнішній огляд і уточнення технічних характеристик електродвигуна.

Робоче місце № 2 – Очищення електродвигуна.

Робоче місце № 3 – Загальне розбирання електродвигуна.

Робоче місце № 4 – Зняття підшипникових щитків і випресовування підшипників.

Робоче місце № 5 – Демонтаж ротора і очистка збірних вузлів і деталей.

 

!!!. Поточний інструктаж і самостійна робота слухачів – 210 хв.

 

 Цільові обходи робочих місць:

 • перевірка правильності організації робочих місць,
 • контроль за дотриманням технологічного процесу,
 • виявлення помилок та надання допомоги для їх виправлення,
 • індивідуальна робота з відстаючими слухачами,
 • перевірка дотримання слухачами вимог охорони праці,
 • оцінювання рівня самостійності виконання слухачами практичних завдань.

!V. Заключний інструктаж – 15 хв.

4.1. Підведення підсумків роботи слухачів за день.

4.2. Розгляд недоліків припущених слухачами під час самостійної роботи.

4.3. Аналіз дотримання вимог О.П. при виконанні робіт.

4.4. Виставлення оцінок та їх обґрунтування

4.5. Домашнє завдання: А.М.Гуржій. «Електротехніка з основами промислової електроніки» Стор. 202 – 219

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: ncentr42 (09.12.2014)
Переглядів: 1607 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: