Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

ЗВІТ ДИРЕКТОРА МАНЕВИЦЬКОГО НЦ № 42 ЗА 2009- 2014 роки

Виходячи з головних пріоритетів роботи  НЦ № 42 адміністрацією закладу планувались власні організаційні заходи, які враховували головні пріоритети визначені МОН  України на Всеукраїнській нараді з питань діяльності ПТНЗ: виконання заходів регіональних програм розвитку ПТО на 2011-2015 рр.; розробка державних стандартів ПТО нового покоління на основі компетентнісного підходу; покращення системної роботи з керівними та педагогічними кадрами ПТНЗ щодо володіння ними інформаційно-комунікативними технологіями, організація курсів підвищення кваліфікації педагогів; ефективне використання інформаційно-комп’ютерних технологій.

Основою вдосконалення навчально-виховного і виробничого процесів у     НЦ № 42 є науково обґрунтована система внутрішнього контролю за результативністю діяльності працівників закладу.

Директор НЦ № 42 Булик М.Р. забезпечував управління навчальним закладом як соціально-педагогічною системою з усіх напрямків її життєдіяльності на наукових засадах, згідно з чинним законодавством. У своїй діяльності керувався Конституцією України, законодавством України про ПТО, Статутом НЦ № 42, діючим Колективним договором та іншими документами розробленими і затвердженими в межах навчального закладу з метою забезпечення його стабільного та ефективного функціонування. Документом, що регламентував сферу діяльності директора, окреслював її права та обов’язки, був контракт, укладений між директором НЦ № 42 Буликом М.Р. та МОН України, в якому оговорені повноваження керівника та ступінь його персональної відповідальності за результати роботи навчального закладу загалом.

У 2009-2014 рр. система управління закладом підлягала перевірці спеціалістами обласного управління освіти та навчально-методичного центру з основних аспектів діяльності та підтверджено належний рівень її роботи.

Загальні організаційні заходи

В контексті поставлених завдань зміни в НЦ № 42 були спрямовані на врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці та пошуку нових шляхів розвитку освітніх програм професійної підготовки кваліфікованих робітників.

Заслухавши відгуки громадськості, адміністрації Маневицької ВК № 42 , органів місцевого самоврядування, замовників-кадрів маємо зазначити, що за звітний період НЦ № 42  став гнучкішим, мобільнішим, запроваджено процеси саморегулювання економічних факторів.

Педагогічним колективом під особистим керівництвом директора        Булика М.Р. було здійснено наступні організаційні заходи:

–  проаналізовано виконання державного замовлення та розроблено заходи, щодо профорієнтаційної роботи;

–  вчасно затверджувалися робочі навчальні плани;

–  було придбано і оформлено бланки документації НЦ № 42 (журнали теоретичного та виробничого навчання, журнали з реєстрації інструктажів з охорони праці);

–  підготовлено ряд організаційних наказів;

–  ознайомлено колектив з правилами внутрішнього розпорядку;

–  здійснено аналіз забезпечення підручниками та методичною літературою, держстандартами, необхідною документацією;

–  укомплектовано педагогічними кадрами та відповідним персоналом;

–  оформлено статистичні звіти;

–  оформлено відповідні документи для тарифікації;

–  сплановано роботу щодо підвищення рівня педагогічної, психологічної, методичної та фахової підготовки педагогічних працівників та здійснено її комплексний аналіз на основі самодіагностики та рейтингового оцінювання.

Теоретична та професійно-практична підготовка

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 в НЦ № 42  визначено основні напрямки розвитку освіти: особиста орієнтація освіти; формування національних і загальнолюдських цінностей; створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя; пропаганда здорового способу життя; розвиток педагогічної та психологічної науки; запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій тощо.

Підготовка кваліфікованих робітників за звітний період здійснювалась з       5 професій у відповідності з навчально – матеріальною базою, ліцензійним обсягом та потребою регіону і Маневицької ВК № 42 в робітничих кадрах. Колектив центру на 100 % виконує держзамовлення на підготовку робітничих кадрів.

Навчальний центр здійснює підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями:

  1. машиніст (кочегар) котельні;
  2. верстатник деревообробних верстатів;
  3. лицювальник – плиточник;
  4. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  5. монтажник гіпсокартонних конструкцій.

На прохання адміністрації колонії в цьому році розпочали підготовку кадрів з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій. Загальний контингент слухачів протягом року 120 чоловік, працевлаштування складає 90-95%.

На даний період центр має ліцензії на одинадцять професій, чотири з яких повинні пройти повторне ліцензування в поточному році. В перспективі дирекція планує ліцензувати професію слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

 Вивчення та впроваджування в навчально - виробничий процес інноваційних  навчальних та виробничих технологій одне із головних завдань сучасного педагога. Найкраще цю роботу виконують педпрацівники центру, що в поточному році проходили чергову атестацію – викладачі Ремінський Р.С.,   Шилак Р.І. та   Прокопчук І.Я., майстер в\н Сорочук В.В. Значно активізувалася інноваційна робота в центрі після придбання мультимедійного комплекту, з допомогою якого є можливість ознайомити слухачів із  сучасними матеріалами та технологіями в промисловості та сфері будівництва.  Хочу відмітити ініціативну роботу викладачів Ремінського Р.С. та Сорочука В.В. в плані пошуку матеріалів для проведення уроків з допомогою мультимедійного обладнання. Ще досить великою проблемою в навчальному закладі є відсутність відповідних коштів для придбання програмного забезпечення. Тому я, як директор центру, і надалі буду заохочувати всіх працівників які будуть проявляти ініціативу та активно впроваджувати в свою роботу сучасні методи навчання.

Велика робота протягом останніх років була проведена в центрі з дотримання вимог законодавства України з ОП, це і проведення місячників охорони праці, і  робота з якісного проведення всіх інструктажів з ОП та техніки безпеки. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я наших слухачів під час проведення виробничого навчання і практики. Адміністрація центру і далі буде по мірі можливості заохочувати всіх педпрацівників хто приймає активну участь у заходах з активізації безпечних умов праці.   Приємно відмітити, що за десять років роботи в нас не було допущено нещасних випадків пов’язаних з навчально-виробничим процесом.

Протягом звітного періоду адміністрацією центру дотримувалися умови колективного договору, зокрема  вчасно та в повному обсязі виплачувалася заробітна плата, інші обов’язкові платежі  та премії працівникам центру, що сприяло покращенню морально – психологічного клімату в колективі та  виконанню всіх поставлених перед нами завдань. Так за 2013 рік було виплачено педпрацівникам центру: 20 тис. 620 грн. на оздоровлення, 18 тис. 95 грн. премії,  19 тис. 200 грн. щорічної винагороди та понад 3 тис. матеріальної допомоги іншим працівникам.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників НЦ № 42, їх стажування на виробництві базується на нормативних документах: наказ МОН України «Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів» від 14.08.2009 № 749, Наказом МОН України «Про внесення змін до наказу МОН від 19.08.2009 № 749» від 29.12.2009 № 1238, Типове положення про атестацію педагогічних працівників, яке затверджено наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 р. та зміни до нього.

Педагогічна освіта викладача та майстра виробничого навчання не завершується отриманням відповідної вищої освіти, а лише розпочинається. З початком практичної роботи в НЦ № 42 вона продовжується і триває все трудове життя педагога. Основний зміст цієї роботи такий : вивчення директивних документів уряду про ПТНЗ; вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду; надання допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання з питань удосконалення теоретичних знань, педагогічної майстерності; постійне ознайомлення з новими досягненнями психолого-педагогічних наук і методики викладання навчальних предметів; систематичне вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій; вивчення і аналіз якості знань, умінь і навичок слухачів, труднощів в опануванні навчальним матеріалом та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу; оволодіння новими методами і прийомами навчання і виховання.

Протягом звітного періоду в навчальному закладі проводилася цілеспрямована робота з покращення кадрового складу працівників та підвищення їх кваліфікаційного рівня. На даний час 4 майстри в/н мають 11 кваліфікаційний розряд, один майстер в/н 10 розряд та один 9 кваліфікаційний розряд, Карпюк П.С. має 12 розряд і звання майстер в/н 2 категорії, 3 викладачі мають кваліфікаційні категорії спеціалісти першої категорії. До нас  на роботу прийшли молоді спеціалісти майстри в/н Ремінський Р.С. та Сорочук В.В., які можливо ще не мають достатнього педагогічного досвіду, але мають грунтовні знання з відповідних професій та  передових виробничих технологій, що на даному етапі розвитку системи профтехосвіти є дуже важливим чинником.  В поточному навчальному році викладачі Прокопчук І.Я., Ремінський Р.С. пройшли підвищення кваліфікації при Донецькому інституті післядипломної освіти інженерно – педагогічних працівників. Майстри виробничого навчання      Карпюк П.С.,  Морозюк О.М. – при Львівському інституті післядипломної освіти, а майстер в/н Сорочук В.В. у 2012 році проходив тренінг від компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» при Луцькому ВПУ будівництва та архітектури та у 2013 році в будівельному центрі Кнауф, а також стажування на базі підприємства «Маневичі монтаж – рембуд». В минулому році майстри в/н Карпюк П.С і Морозюк О.М. здобули робітничі професії четвертого розряду перший електромонтера та другий лицювальника – плиточника в Луцькому вищому училищі будівництва та архітектури.

Педагогічні працівники центру приймали певну участь у виховних заходах, що проводилися в колонії. Приємно відмітити, що вихованець центру, який навчався професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Шарко Андрій, зараз перебуває на дільниці соціальної реабілітації ВК № 42 та заочно навчається в Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки.                                               

Методична робота

Адміністрація НЦ № 42 в організації методичної роботи в 2009–2014 р.р. ставила перед собою завдання та виконувала функції:

–  забезпечення аналізу діяльності педагогічних працівників;

  • виявлення та забезпечення їх актуальних проблем в методичній допомозі;
  • створення необхідних умов для формування і розвитку педагогічної майстерності у викладачів та майстрів виробничого навчання;

 – організації виявлення, вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження передового педагогічного досвіду;

–   надання допомоги педагогічним працівникам у ефективному вивченні та використанні результатів педагогічних досліджень і розробок;

–  надання допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання в розробці на основі Державних стандартів професійної освіти робочої

навчально-програмної документації, методичних матеріалів;

–   забезпечення науково-педагогічних працівників науково-педагогічною інформацією, яка необхідна для якісного здійснення навчально-виховного процесу.

З 2010 року педагогічний колектив центру працює над науково – методичною проблемою «Впровадження нових форм і методів, як засіб підвищення ефективності навчально – виробничого процесу». Зміст методичної роботи в 2009-2014 р.р. включав такі напрямки, які реалізовані на 100%:

–    проведено інструктивно-методичні наради: вимоги до ведення журналів теоретичного та виробничого навчання; єдині вимоги до усного і письмового мовлення;

–   перевірено поурочно-тематичні плани;

– прийнято участь у складанні тарифікації;

– системно здійснювався контроль за виконанням: плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу;

 –   коригування перспективного плану атестації педагогічних працівників на навчальний рік;

  • надавалась допомога педагогічним працівникам у складанні планів самоосвітньої діяльності на 2013-2014 р.р.;

–  складались графіки проведення: відкритих уроків, предметних декад, засідань методичної комісії, взаємовідвідування занять, консультацій;

–  створювались разом із головою методичнї комісій портфоліо педагогічних працівників що проходили атестацію.

Удосконалення навчально-матеріальної бази

Для забезпечення навчального процесу в  центрі в 2009-20014 р.р. було створено необхідні організаційно-педагогічні умови. Адміністрацією закладу приділялась значна увага сучасним технічним засобам навчання технологічних дисциплін навчальних майстерень та кабінетів.

Незважаючи на всі фінансові проблеми в навчальному закладі вдалося здійснити певний об’єм робіт з покращення навчально - матеріальної бази. Зокрема, підготовлено навчальну базу та ліцензовано професію монтажник гіпсокартонних конструкцій, проведено капітальний ремонт та облаштовано  кабінет методичної роботи, проводяться кожного року поточні ремонти  в усіх навчальних кабінетах та майстернях, в минулому році зроблено капітальний ремонт в кабінеті охорони праці, облаштовано камін в майстерні лицювальників-плиточників, який покращив температурний режим майстерні. Силами працівників центру було виготовлено значну кількість навчальних стендів, макетів, плакатів та інших дидактичних засобів навчання, що на мою думку позитивно вплине на якість знань слухачів. Але нам потрібно і надалі системно проводити роботу із реконструкції наявних та виготовлення нових дидактичних засобів навчання особливу увагу звернувши на висвітлення в них новітніх виробничих технологій та сучасних матеріалів. Це не просто вказівка зверху, а вимога часу, без вивчення цих технологій наш випускник не буде повноцінним гравцем на ринку праці України.

З метою оновлення методичних технічних засобів методична комісія здійснювала аналіз відповідності стану кабінетів, майстерень, засобів навчання,  дидактичних матеріалів вимогам Державних стандартів ПТО  та подавала результати на розгляд адміністрації. Завдяки старанням директора було придбано за рахунок спонсорських коштів з благодійного фонду одного з кандидатів в депутати  мультимедійний проектор з допомогою якого було значно активізовано вивчення новітніх технологій  слухачами центру. Ми і далі будемо старатися працювати в напрямку  співпраці з благодійними фондами, для придбання в першу чергу технічних засобів навчання та поповнення бібліотечного фонду новими україномовними підручниками та іншою літературою.

Проблеми навчального закладу

Сьогодні основна увага в підготовці кваліфікованих робітників акцентується на тому, щоб навчальний процес в центрі  будувався таким чином, щоб слухачі оволоділи професійними навиками, закріплювали знання й вміння, перетворювали їх на інструмент практичної дії та комунікації. Адже нові знання накопичуються довкола самої діяльності, що моделюється, а та в свою чергу породжує потребу слухачів в поповнені нової потрібної інформації. Виробниче навчання та практику наші слухачі проходять на виробничих площах ВК № 42 обладнання яких є морально та фізично застарілим і не зовсім відповідає вимогам державних стандартів.    Саме на цій підставі і виникає потреба модернізації основних засобів, що забезпечують навчально-виробничий процес.

Однак не все із запланованого вдалося зробити. Зокрема, ми з року в рік плануємо в державному запиті  кошти на закупівлю додаткових технічних засобів навчання, зокрема комп’ютерного класу, що дало би змогу підвищити рівень роботи на комп’ютері та покращило вивчення слухачами комп’ютерних технологій , що в свою чергу значно збільшило би   шанси на  їх адаптацію після звільнення з місць позбавлення волі. Декілька років ми не отримуємо централізовано підручників та іншої спеціальної літератури, недостатньо коштів на підписку фахових газет та журналів і т.д.

Разом з тим потребують покращення соціально-побутові умови для працівників та слухачів центру.  Незважаючи на всі наші старання до цього часу не вирішена проблема опалення, як навчально – виробничих майстерень так і приміщення бухгалтерії. Закупівля додаткових обігрівальних приладів, облаштування каміну це все добре, але кардинально вони проблему не вирішують. Кожного року ми подаємо заявки по лінії Пенітенціарної служби на проведення ремонтних робіт з облаштування системи опалення навчальних майстерень, але у відповідь – мовчання. Основна причина неможливості вирішення цієї проблеми – це подвійне фінансування нашого закладу, з юридичної точки можливо воно і виправдане, але з практичного  досвіду – суцільні проблеми для дирекції та колективу центру.

Діяльність  навчального центру в подальшому буде спрямована на:

Враховуючи тенденції розвитку професійно-технічної освіти, педагогічний колектив  Маневицького НЦ № 42 на найближчу перспективу  визначив такі пріоритетні напрямки навчально-виробничої, виховної та науково-методичної роботи: це підвищення якості підготовки робітників з урахуванням вимог роботодавця; впровадження нових педагогічних та виробничих технологій, як одного з головних чинників якісної підготовки майбутніх робітників; забезпечення якості та доступності освіти через застосування інформаційно-комунікаційних технологій; якісна підготовка педагогічних кадрів шляхом курсового навчання, стажування та самоосвіти; ліцензування професії слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Аналізуючи проблеми підготовки робітничих кадрів в умовах навчального центру, ми зробили висновок, що необхідно обов’язково скорегувати робочі навчальні плани і програми на основі типових, у тому числі розподілу резерву часу з урахуванням особливостей підготовки за конкретними професіями, які повинні мати високий ступінь гнучкості для адекватного реагування на зміни, що відбуваються на виробництві колонії. Оптимальною формою організації навчального процесу в наших умовах було б, на мою думку, навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами, що дало б можливість врахувати наявні знання, уміння, досвід слухача та скоротити за  рахунок цього термін навчання, освоїти функціональні обов’язки безпосередньо на робочому місці, прискорити процес адаптації слухача до умов виробництва та створити найбільш сприятливі умови для активного навчання.

По-друге – враховуючи нове положення про навчальний заклад при установі закритого типу яким дозволено крім навчально-виробничої і комерційну діяльність,  наш колектив повинен використати цей дозвіл для зміцнення навчально – матеріальної бази за рахунок активізації виробничої діяльності з випуску корисної продукції  і її подальшої реалізації. Я розумію, що вирішення даного питання буде складним і з точки зору співпраці з керівництвом колонії  так і зі сторони законодавчого врегулювання, але враховуючи проблеми державного бюджету та перспективи його поповнення це на мою думку єдино правильний шлях вирішення проблеми удосконалення навчальної бази нашого центру. В  даній складній   фінансово – економічній та політичній ситуації держава не в змозі фінансувати в повному обсязі всі наші програми, тому з нашої сторони потрібно більше ініціативи в питанні фінансового забезпечення розвитку центру.

Все викладене вище, що відбило результати загального управління НЦ № 42 директором в роботі з педагогічними кадрами, в організації навчально-виробничого процесу дає підставу констатувати виконання в цілому завдань поставлених на 2009-2014 р.р., які першочергово були спрямовані на подальше утвердження відкритої і демократичної системи управління  навчальним центром, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, на реалізації вимог щодо якості освіти України в цілому та  на рівні регіону.

 

                Директор Маневицького НЦ № 42                                             М.Р. Булик

Категорія: Мої статті | Додав: ncentr42 (14.05.2014)
Переглядів: 409 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: